Open brief aan de Indonesische ambassadeur Retno Marsudi

Iets te melden over de vrijheidsstrijd, de OPM, Act of Free Choice, enzovoorts. Plaats je bijdrage hier.

Open brief aan de Indonesische ambassadeur Retno Marsudi

Berichtdoor webmaster » di 01 mei 2012, 18:01

Aan: de Ambassade van de Republiek Indonesië t.a.v. de ambassadeur, mevrouw Retno Marsudi Tobias Asserlaan 8 2517 KC Den Haag Betreft / Subject: Mensenrechtenschendingen - Misdaden tegen de Menselijkheid door de Republiek Indonesië in Papua en de Molukken Human rights violation and crimes against humanity by the Republic of Indonesia in Papua and the Moluccas. Pemerintah Indonesia palangaran hak asasi manusia / dan kejahatan tehadap kemanusiaan di Papua dan Maluku ! Zwolle, 30 april 2012 Geachte mevrouw Retno Marsudi, ambassadeur van de Republiek Indonesië in Nederland, Ik zou u graag mee willen nemen naar 2002, toen in Rome (Italië), het Internationaal Strafhof is opgericht en gezeteld is in Den Haag (Nederland) en dan naar, wat het Internationaal Strafhof aangeeft, over mensenrechtenschendingen en misdaden tegen de menselijkheid. Dat zal ik in het Indonesisch - Bahasa aangeven: Diatur dalam Statuta Roma dan diadopsi dalam Undang-Undang no.26 tahun 2000 tentangpengadilan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Menurut UU tersebut dan juga sebagaimana diatur dalam pasal 7 Statuta Roama, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan ialah "Perbuatan yang dilakukan sebagaibagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinyabahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terdapat penduduk sipil. PENGADILAN KRIMINAL INTERNASIONAL Pada tuhan 2002 di kota Hague di Belanda dibentuklah suatu pengadilan kriminal internasional yang dalam bahasa Inggris disebut International Criminal Court (ICC) dan Statuta Roma memberikan kewenangan kepada ICC untuk mengadili kejahatan genosida, kejahatan terhadap perikemanusiaan dan kejahatan perang. Kejahatan-kejahatan terhadap prikemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 Statuta Roma tersebut adalah serangan yang meluas atau sistematik yang ditijukan secara langsung terhadap penduduk sipil dengan tujuan: a) pembubuhan (ita berluka untuk Indonesia-Papua) b) pemusnahan (ita berluka untuk Indonesia-Papua) c) perbudakan d) pengusiran atau pemindahan penduduk (ita berluka untuk Indonesia-Papua) e) perampasan kemerdekaan / perampasan kebebasan fisik lain (ita berluka untuk Indinesia-Papua) f) menganiaya (ita berluka untuk Indonesia-Paua) g) memparkosa, perbudakan seksual, memaksa seorang menjadi pelacur, mengamili secara paksa, melakukan sterilisari secara paksa, ataupun bentuk kejahatan seksual lainya. (ita berluka untuk Indonesia-Papua) h) penyuiksaan terhadap kelompok berdasarkan alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, kebudayaan, agama, jenis kelamin (gender) sebagaimana diatur dalam artikel 3 ICC ataupun adengan alasan-alasan lainnya yang secara umum diketahui sebagai suatu alasan yang dilarang oleh hukum internasional. (ita berluka untuk Indonesia-Papua) i) penghilangen seseorang secara paksa (ita berluka untuk Indonesia-Papua) j) kenjahatan apartheid (ita berluka untuk Indonesia-WestPapua) k) perbuatan lainnya yang tak berperikemanusiaan yang dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan penderitaan, luka parah baik tubuh maupun ataupun kesehatan fisiknya. (ita berluka untuk Indonesia-Papua) DAN VOOR DE DEMISSIONAIRE BEWINDSLIEDEN RUTTE, ROSENTHAL en LEERS, maar ook voor de volledige Tweede Kamer der Staten Generaal, geef ik de nederlandse tekst inzake de "normen voor erkenning van misdaden tegen de menselijkheid" aan, zoals het Internationaal Strafhof die weergeeft en leest u dan ook nog eens de aangenomen moties van oktober en november 2011 door, inzake de erkenning van het schenden van de rechten van de mens door Indonesië in Papua en de Molukken, een erkenning die met Algemene Stemmen is aangenomen, alsmede het overzicht van een gedeelte van de misactiviteiten van de regering van de Republiek Indonesië vanaf 1962 tot december 2011 !. Het verdrag van 2002 - Rome, waar in artikel 7 de volgende misdaden staan vermeld tegen de menselijkheid ! a) moord (van toepassing voor Papua) b) uitroeiing (van toepassing voor Papua) c) slavernij (kom ik aanvullend nog op terug) d) deportatie, of onder dwang overbrneging van bevolking (van toepassing voor Papua) e) gevangeneming of ernstige beroving van lichamelijke vrijheid in strijd met de fundamentele regels van het internationale recht. (van toepassing voor Papua) f) marteling (van toepassing voor Papua) g) verkrachtining, sexuele slavernij of elke vorm van sexueel geweld met vergelijkbare waarde (van toepassing voor Papua) h) vervolging tegen elke identificeerbare gorpe of gemeenschap op politieke raciale, nationale, ethnische, culturele, geslachtelijke als gedefiniëerd in paragraaf 3 of ondere gronden die internationaalk erend zijn als ontoerlaatbaar onder de internationale wet, in verbinding met elke daad onder jurisductie van het Internationale Strafhof. (van toepassing voor Papua) i) gedwongen verdwijning van personen (van toepassing voor Papua) j) de misdaad apartheid (van toepassing voor Papua) k) andere onmenselijke daden van een gelijkwaardig karakter, die opzettelijk lijden en aanzienlijke schade aan het lichaam, aan de gesstelijke of fysieke gezondheid toebrengen. (van toepassing voor Papua) Geachte mevrouw Retno Marsudi, Alvorens u mee te nemen naar het repressief en agressief schenden van de rechten van de mens en misdaden tegen de menselijkheid, die door Indonesië zijn gepleegd in Papua vanaf 1962, tot op de dag van vandaag, 01 mei 2012, laat ik u eerst de moties zien, die de Tweede Kamer der Staten Generaal, "die dus door het Nederlandse Parlement met Algemene Stemmen zijn aangenomen in oktober en november 2011." Dus de schendingen van de rechten van de mens uit het verleden en nu, gepleegd door de overheid van de Republiek Indonesië, waarvan u deel uitmaakt, zijn erkend door het Nederlandse Parlement, dus inclusief ALLE KAMERLEDEN VAN DE REGERINGSPARTIJEN VVD en CDA. Daarnaast is er de situatie, waarbij de Republiek Indonesië categorisch weigert hulporganisaties en mensenrechtenorganisaties toe te laten in Papua en dat geeft al aan dat de Republiek Indonesë vele misstanden en mensenrechtenschendingen onder het tafelkleed wil houden. En, vooral Nederlandse kerkelijke hulpverleningsactiviteiten laat u graag toe, die zijn nog te sturen - dresseren, als ze zich maar onthouden van een openlijke politieke mening, dan mogen ze met al hun ondersteuning en hulp (geestelijk, financiciëel, economisch, medisch) terug komen brengen wat christelijk Nederland in 400 jaar verleden heeft geschonden en hun geweten sussen. Ongeveer één jaar geleden, kwam ik er achter dat de commandant van het Leger des Heils - Nederland, werkzaam was geweest in Papua New Guinea, het voormalige Australische New Guinea, waar zoals ook bij u bekend is, ca. 12.000 - 15.000 Papua's van voormalig Nederlands Nieuw Guinea, nu dus Indonesië-Papua, hun leven LIJDEN, velen al vanaf 1984. Op mijn verzoeken om met hem in contact te comen over het leven van die Papua's in de ca. 30 vluchtelingenkampen kreeg ik één signaaltje dat hij daar niets vanaf wist. Dus wel regelmatig met veel subsidie hulp willen verlenen, maar niet uitkomen voor de keiharde feiten over wat men tegenkomt. Daar is christelijk Nederland geniaal in. Dat er in een later stadium nog Leopard-tanks, met behulp van de switch-partij D66, aan de Republiek Indonesië gesleten zouden kunnen worden, geeft de Kameleonachtige werkwijze al aan van de Nederlandse politiek. Terwijl zij heel goed weten dat er aan een land, waar de rechten van de mens repressief en agressief werden en nu nog worden geschonden, overeenkomstig de Rechten van de Mens, GEEN WAPENMATERIAAL GELEVERD MAG WORDEN. Het zal u genoegzaam bekend zijn, dat het Koninkrijk der Nederlanden in 1962 ophield te bestaan als Nederlands Oost Indië, ten gevolge van de meer dan twijfelachtige handelingen van de Republiek Indonesië, de Nederlandse regering, de Verenigde Naties (VN), de Verenigde Staten (Amerika) en Rusland, inzake het voomalige Nederlands Nieuw Guinea, het laatste Nederlandse overzeese gebiedsdeel van het voormalige Nederlands Oost Indië en nu Papua geheten. Het zal u ook genoegzaam bekend zijn, dat vanaf dat moment, 1955 de Molukken en 1962 Papua, voor die inwoners / bewoners van voormalig Nederlands Oost Indië een hemel op aarde veranderde in een hel van bestaan, die veroorzaakt werd door het schenden van de rechten van de mens door Indonesië in die gebieden daarbij een zwijgend Nederland op de achtergrond met een dichtgeschroeid geweten met af en toe nietszeggende schriftelijke vragen over het wel en wee van die bevolkingsgroepen. Alvorens hier op in te gaan, nodig ik u uit naar de Tweede Kamer der Staten Generaal inzake 2 moties over de mensenrechten van de Molukkers, Papua's en christenen in Indonesië, met name in die gebiedsdelen en waarbij ik wil aangeven, dat dat de eerste positieve handreiking was vanuit de Nederlandse politiek na 1962 want: tot het moment van die eerste motie zweeg christelijk Nederland met een dichtgeschroeid geweten ! Ook wil ik aangeven dat dit schrijven aan u, net zo goed een beschuldiging / terechtwijzing is aan de Nederlandse overheden vanaf 1962 en al die Tweede Kamerleden der Staten Generaal vanaf 1962: Motie 1, van 04-10-2011: Citeertitel : De mensenrechten van de Molukkers, Papua's en christenen Soort : Motie Datum : 2011.10.04 Indiener : W. R. F. Kortenoeven PVV Lid Tweede Kamer Mede-indiener : E. Dijkgraaf SGP Lid Tweede Kamer Stemming : 2011.10.04, AANGENOMEN MET ALGEMENE STEMMEN ! ! ! Stemverdeling: voor CDA, CU, D66, GL, PvdA, PVDD, PVV, SP, VVD, SGP Tekst: De Kamer, gehoord de beraadslaging, constateerde, dat er een bijzondere histotische band en betrokkenheid bestaat tussen Nederland en de Molukse bevolkingsgroep in Indonesië. Die betrokkenheid tussen de Nederlandse overheid en de Molukse bevolkingsgroep is meer dan ver te zoeken vanaf 1955, maar dat is om de Nederlandse tekortkomingen in het geweten en Nederlandse daadkracht voor de Molukse bevolkingsgroep inb Indonesië dicht te schroeien. voorts constaterende, dat er een historische band en betrokkenheid bestaat tussen Nederland en de Papuabevolking. Daar heeft de Nederlandse regering en overheid helemaal niets van laten blijken vanaf 1962, daar zijn eerst tussen de 400.000 - 500.000 Papua-doden en vermisten voor nodig geweest, alsvorens deze motie, 50 jaar later, werd aangenomen. overwegende, dat aandacht voor de positie van de Papua's en de Molukkers in Indonesië ontbreekt in de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds; tevens overwegende, dat de mensenrechten van de Papua's en de Molukkers veelvuldig geschonden werden en worden; voorts overwegende, dat de rechtspositie en de bescherming van christenen in Indonesië formeel weliswaar geregeld zijn, maar in de praktijk sterk te wensen overlaten, verzoekt de Tweedeamer der Staten Generaal de regering de mensenrechten van de Papua's, de Molukkers en de christenen in bilaterale contacten met de Republiek Indonesië en in de relevante internationale fora aan de orde te stellen, met als inzet het stoppen van de mensenrechtenschendingen van de Papua's, de Molukkers en de christenen, en een verslag daarvan op te nemen in de jaarlijkse mensenrechtenrapportage. Dan gaan we naar: Motie 2, van 24-11-2012 Citeertitel : Onderdrukking van de Papua's Soort : Motie Datum : 2011.11.24 Indiener : W. R. F. Kortenoeven PVV Lid Tweede kamer Mede-indieners : C. G. van der Staaij SGP Lid Tweede Kamer : H. J. Ormel CDA Lid Tweede kamer : J. S. Voordewind CU Lid Tweede Kamer Stemming : 2011.11.29 Uitslag : Aangenomen met Algemene Stemmen ! ! ! Stemverdeling : VOOR - VVD, CDA, PVV, PvdA, SP, D66, GL, CU, SGP, PVDD Tekst: De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de Kamer in de motie - van der Staaij c.s. (32500-V, nr. 113), grote zorg heeft uitgesproken over de mensenrechten in Papua en de regring heeft verzocht, hierop voorvarend actie te ondernemen; voorts wijzende naar de motie Kortenoeven / Dijkgraaf die ziet op de Kaderovereenkomst met de Republiek Indonesië (32431, nr. 10); constaterende, dat de Indonesische autoriteiten nog zeer repressief en geweldadig hebben opgetreden tegen de Papua's, die opkomen voor hun politieke, economische en maatschappelijke rechten, verzoekt de regering om: 1) de Indonesische regering met spoed aan te spreken op haar verplichting om zich te onthouden van het plegen van geweld tegen de Papua's. 2) er bij de Indonesische regering op aan te dringen de onderdrukking van de Papua's te staken en de om politieke reden gevangen genomen Papua's vrij te laten. 3) in internationaal verband aan te dringen op het instellen van beschermingsmechanismes voor de Papua's. 4) er bij de Indonesische regering op aan te dringen dat de dialoog met de Papua's wordt hervat en dat uitvoering wordt genomen van de Speciale Autonomiewet. Zoals u ziet hebben ook de kamerleden van de beide regeringspartijen (VVD en CDA) meegestemd in de erkenning van het schenden van de rechten van de mens door Indonesië in Papua en de Molukken. Dat zijn ook grotendeels de regerings-nazaten van de VOC-Nederlanders die vanaf het jaar 1600 tot op de dag van vandaag, meer kwaad dan goed hebben gedaan in Nederlands Oost Indië. Nu zal ik u een sumier overzicht geven wat de Papua's hebben moeten ondergaan vanaf 1962 aan geweldaden vanuit de overheid van de Republiek Indonesië. Deze incidenten zijn maar een handvol van de werkelijke misdaden tegen de Papua's en/of beter gezegd: Misdaden tegen de Menselijkheid en schendingen van de rechten van de Papua's / schendingen van de rechten van de mens. Maar eigenblijk zou ik u die schendingen en misdaden niet voor behoeven te houden, want u bent als ambassadeur van Indonesië natuurlijk heel goed op de hoogte van wat er op Papua gebeurd is en wat er heden ten daage nog gebeurt en daarnaast weet u ook wel dat er al jaar en dag jaarlijks rapportages worden gemaakt door mensenrechtenorganisaties zoals : Amnesty Intenational, Human Rights Watch, Cordaid, Justitia et Pax en vele andere nationale en internationale mensenrechtenschendingenorganisaties. Echter die rapportages worden zowel door de Indonesische overheid, als door de Nederlandse overheid, met een korreltje zout genomen en terzijde gelegd. Misdaden tegen de menselijkheid / erkende schendingen van de rechten van de mens: Het overgrote deel van de onderstaande mensonterende misdaden is ook terug te vinden in berichten van de UNHCR, van Amnesty International en Human Rights Watch. Maar de Indonesische ambassadeur (lees ook de Indonesiche regering) heeft ervaren dat de Nederlandse overheden vanaf 1962 al die berichgevingen met gesloten ogen ter kennisgeving hebben aangenomen en terzijde heeft gelegd en kon gewoon doorgaan met de "STILLE GENOCIDE" in Papua - voormalig Nederlands Nieuw Guinea. Men stelde plichtsgetrouw vragen aan de regering van de Republiek Indonesië als dat werd gevraagd door de Tweede Kamer der Staten Generaal en die nam dan weer genoegen met de nietszeggende antwoorden van de minister(s) van Buitenlandse Zaken uit die periode. 1966/1967 Bombardementen in het Arfakgebergte, vele Papua's gewond, vermoord en/of vermist. 1967 Bombardementen op Ayamuru- en Terminabuan dorpen, vele Papua's gewond, vermoord en/of vermist. 1967 1.500 Papua's vermoord uit Ayamuru-, Terminabuan- en Enarotali dorpen. 1969 14.000 Papua's verdreven, vermoord en/of vermist door bombardementen in de regio's Paniai en Enarotali. Tussen 1962 en 1969 zijn er bewijsbaar meer dan 30.000 Papua's vermoord door de Indonesische militairen, (geheime) politie en geheime diensten. 1970/1971 13.000 Papua's verdreven, vermoord en/of vermist ten zuiden van Jayapura in het grensgebied met PNG (Papua New Guinea-voormalig Australisch Nieuw Guinea). 1971 Na eerst onder dwang hun graf te moeten delven, zijn er in Biak 55 Papua's geëxecuteerd / vermoord. 1975 41 Papua's vermoord in Arwan- en Rumbin dorpen. 1975 MASSAGRAF - 500 lijken van Papua's ten zuiden van Jayapura. 1977 vele gewonden, doden en vermisten door/na bombardementen 1n/bij de omgeving van Akimuga, het Freeport McMoran Mijngebied, van waaruit meer dan regelmatig op Amerikaans verzoek, de papua's verdreven worden, zelfs door middel van bombardementen met NAPALM. 1977/1978 vele gewonden, doden en vermisten door/na bombardementen in de Baliem Vallei. 1978 6 niet meer identificeerbare Papua-lijken gevonden in het Dosai-district nabij Jayapura. 1978 5 OPM-Papualeiders gevangen genomen en na zwaar mishandeld te zijn werden zij vermoord, opengesneden en ik een kuil gedeponeerd. 125 Papua's vermoord na bovengenoemd incident omdat de Indonesische overheid hen betichten OPM-sympathisanten te zijn. 1978 14 mishandelde en doodgeschoten lijken van Papua's gevonden ten westen van de luchthaven Sentani in het district Jayapura. 1978 122 Papua's (6 vrouwen en 116 mannen) gevangen genomen, aan handen en voeten gebonden, in zakken gestopt en bij Merauke in zee gedumpt. 1979 12 Papua's vermoord in Biak. 1981 10 Papua's vermoord en 58 Papua's na gevangenneming verdwenen tot op de dag van vandaag uit de Paniai-regio. 1984 13.000 Papua's vermoord door middel van NAPALM-BOMBARDEMENTEN in de Centrale Hooglanden. 1984/1985 400 Papua's vermoord door aanvallen van de Marine, Luchtmacht en Grondtroepen in Nagarawa- en Ormi Kencil-dorpen. 1984 2.500 Papua's afgeslacht en vermoord in het Paniai-district 115 Papua's afgeslacht en vermoord in Iwandoga- en Kugapa dorpen. 10 Papua's afgeslacht en vermoord in een Epomani-dorp 15 Papua's afgeslacht en vermoord in een Ikopo-dorp 517 Papua's afgeslacht en vermoord in een Monemane-dorp. Vele dorpen verder verwoest en/of afgebrand en de inwoners verder verjaagd. 1986/1987 34 Papua's afgeslacht en vermoord in het Paniai-district. 1998 100 Papua's gemarteld en tenslotte in zee gedumpt,lijken aan gespoeld tot op 1000 km. van Biak. 2000 vele Papua doden na martelingen en moordpartijen in/nabij de gevangenis in Jayapura. 2003 vele dode, gewonde en vermiste Papua's ten gevolge van militaire operaties in de omgeving van Wamena, waar 25 Papua-dorpen met de grond gelijkgemaakt zijn en de inwoners verjaagd. 2003 72 Papua's vermoord ten gevolge van militaire zuiveringsacties in Kuyawaqi, waarbij 23 kerken, een ziekenhuis, een kliniek en een school met de grond gelijk zijn gemaakt. 2003 20 Papua's vermoord door leden van de Jemaah Islasmiah of Lasker Jihad, alsmede de vernieling van 20 dorpen in het Hooggebergte. 2003 10 papua's vermoord door de TNI in Yaleka, op ca. 5 km. van Wamena. 2004 6.400 Papua's verdreven uit de omgeving van Mulia, vele doden, gewonden en vermisten, dorpen platgebrand en vernietigd. 2005 10.000 Papua's verjaagd en opgejaagd door de BRIMOB (de Indonesische Geheime Dienst), vele doden, gewonden en vermisten, dorpen vernietigd en tot de grond toe afgebrand. 2006 1.200 Papua-studenten verjaagd en verdreven uitde omgeving van Abepura richting de grens met PNG (voormalig Australisch Nieuw Guinea), richting de 30 vluchtelingenkampen met zo'n 12.000 - 15.000 Papua-vluchtelingen en waarvan het grootste gedeelte erkend is als vluchteling, hetzij door PNG, hetzij door de UNHCR. 2007 5.400 Papua's verdreven uit de Jaimo Valley, door Indonesische militairen, vele doden, gewonden en vermisten. 2010 vele duizenden Papua's verdreven uit de omgeving van Mulia door de Indonesische militairen, vele doden, gewonden en vermisten. 2011 (medio december)-dus na de erkenning van het schenden van de rechten van de mens door het Nederlandse Parlement en de door de Nederlandse minister van Buitenlands Zaken, de heer Rosenthal, op een meer dan afstandelijke manier beantwoorde vragen uit de Tweede Kamer der Staten Generaal. 10.000 - 20.000 Papua-slachtoffers, 27 dorpen finaal van de kaart geveegd, vele doden, gewonden en vermisten, ik noem u de namen van de dorpen: 1. MUYADEBE 2. KEGOMAKIDA 3. BOKOWA 4. UWAMINA 5. KUGIDATI 6. BADAUWO 7. OBAIKEBO 8. WOUBUTU 9. YAGIYO 10. GEKOO 11. TOKOU 12. BIBIDA 13. ODIYAI 14. PAPATO 15. TIMIDA 16. KOPO 17. UWIBUTU 18. MADI 19. IPAKIYE 20. NUNUBADO 21. AWABUTU 22. KOGEKOTU 23. BOBAIGO 24. IYAITAKA 25. TOPUTO 26. AIKAI 27. PUTEYATO MEDE-UITGEVOERD DOOR DE ANTI-TERREUREENHEID "DENSUS 88", een door de AMERKANEN voor de Indonesische overheid getrainde ANTI-TERREUREENHEID ! ! ! En alsof dat nog niet genoeg was, werd de Papua-bevolking ook nog eens "ALS VEE" uit de volgende 130 dorpen OPGEJAAGD en VERDREVEN ! ! ! (ik noem u de 130 dorpen) 1. DAGOUTO 2. KOPABUTU 3. OBAIYOWETA 4. TOUWOMUTI 5. ODIMAA 6. KUBAYAI 7. JIKAWAPA 8. BUBUGIWO 9. DEI 10. DUKUBUTU 11. TAMUGAUWO 12. DEBA 13. KAIDOUTADI 14. OBAIPUGAIDA 15. EKAUWIYA 16. KAGAMA 17. WAIGEI 18. DOKUKIYAIDA 19. OKONOBAIDA 20. EYAGITAIDA 21. TEGIYE 22. BAGUWO 23. GEITAPA 24. NAKUWAGO 25. POGEIDIMI 26. ITEUWO 27. KOPABAIDA 28. KENEGEI 29. KENEPUGI 30. KOGAKADAGI 31. DEBABOMAIDA 32. TEGOUGI 33. IYOBADO 34. MUYABADO 35. WEGOU 36. DINUBUT 37. AYAGOGEI 38. MOMABAIDA 39. WAIMAIDA 40. PUGAITAPUDA 41. WOPAKAGOUTO 42. DUWAIDIDE 43. WATIMATO 44. KUGAIMAPA 45. ETOGEI 46. DIYAGEPUGI 47. WAUKA 48. WAGIBUTU 49. UTOUPAGOUDA 50. BAMAIDA 51. TOGOGEI 52. GANIYAKATO 53. KEGOWOUTO 54. KOTEMOMO 55. DAUWAGU 56. PUTAGUGI 57. ONAGEKAA 58. IBOUWAGU 59. EPOGOUMUTI 60. KATUWOBAIDA 61. AKOUBAIDA 62. DANETAKAIDA 63. DETAI 64. YUMAUWO 65. UWAGI 66. TAGIPIGE 67. MAKADIMI 68. BOGOBAIDA 69. NAMUTADI 70. NAWIPAUGO 71. BEBIYAGA 72. TUKA 73. IPOUWO 74. ABATADI 75. KOBEBAIDA 76. KOBEKATAIDA 77. YAGAPA 78. WETAMUTI 79. KOGADA 80. EMAIDIMADA 81. EMAI 82. TAGIYA 83. DEBAIYE 84. TUGUWAI 85. KAGOKOTU 86. WIDIMEIDA 87. BUMABADO 88. OGEIDA 89. BUMAIDA 90. PAGIMOUTADI 91. DETA 92. YONAIBUTU 93. BIYAMOMA 94. KOMOUBUTU 95. DOGIYO 96. PAGIMOMAKIDA 97. AYAIGO 98. DUWAGIKOTU 99. KAGUPAGU 100. TOGOWA 101. WODEBAPUGI 102. KEBO 103. MANATAIDAGI 104. KOBEYUWONOTAIDA 105. UKADEYA 106. GIYAIMANI
Geniet van je herinneringen. Zoals het toen was wordt het nooit meer.
Avatar gebruiker
webmaster
Beheerder
 
Berichten: 1468
Geregistreerd: di 05 feb 2008, 08:00

Keer terug naar Papua Merdeka

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten