Open brief aan Minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal

Iets te melden over de vrijheidsstrijd, de OPM, Act of Free Choice, enzovoorts. Plaats je bijdrage hier.

Open brief aan Minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal

Berichtdoor webmaster » wo 25 apr 2012, 20:37

Aan: het ministerie van Buitenlandse Zaken t.a.v. de minister van Buitenlandse Zaken, de heer U. Rosenthal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 2500 EB Den Haag Zwolle, 25 april 2012 Betreft: DE TEKORTKOMINGEN / ONWAARHEDEN VAN EEN MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN. Geachte heer Rosenthal, Op de eerste plaats zou ik u willen meenemen naar de landenpagina van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarvoor u als minister de eindverantwoording draagt en dan zou ik u willen meenemen naar de landenpagina over de Republiek Indonesië. Allereerst de actualiteiten, waarover u in uw pagina aangeeft: Sinds september 2011 is het zeer onrustig in Papua. Reizigers wordt geadviseerd waakzaamheid te betrachten en alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden, te weten naar de gebieden Puncak Jaya en Timika. Ten eerste geeft u daarmee ruimte om te insinueren dat de bewoners in die gebieden, de Papua,s, voor die onrust zouden zorgen, aangezien u verder geen tekst en uitleg geeft over uw woorden: sinds september 2011 is het zeer onrustig in Papua. Maar u en ik weten drommels goed dat die onrust, zoals u het noemt, al vanaf 1962 wordt veroorzaakt door: "het schenden van de rechten van de mens" - "misdaden tegen de menselijkheid", vanuit de overheid van de Republiek Indonesië, Indonesische militairen, Indonesische geheime politie en andere overheidsgroeperingen. Slaat u daar de door u in ontvangst genomen en voor kennisgeving aangenomen en terzijde gelegde rapporten de mensenrechtenorganisaties maar open en vooral die van de UNHCR en Amnesty International. Tussendoor geef ik even aan dat het schendingen van de rechten van de mens door Indonesië repressief en agressief in Papua worden geschonden, ik kom hier in het opvolgende gedeelte terug en dan kunt u zelfs constateren dat overeenkomstig het verdrag van Rome in 2002, toen het Internationaal Strafhof - Den Haag van start ging, dat de exacte formuleringen en woorden zijn als: "misdaden tegen de menselijkheid". En u ? Als minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden, loopt u daar met een hele grote boog, heel slim omheen, u geeft alleen maar heel ruimdenkend en insinuerend aan: "sinds september 2011 is het zeer onrustig in Papua. Maar troost u, al is het een zeer schrale troost, ook zijn uw voorgangers als minister van Buitenlandse Zaken: minister Luns, 1959 - 1971 (KVP), minister Schmeltzer, 1971 - 1973 (KVP), minister van der Stoel, 1973 - 1977 (PvdA), minister van der Klauw, 1977 - 1981 (VVD), minister president van Agt, 1981 - 1982, in een dubbelfunctie (CDA), minister van den Broek, 1982 - 1989 (CDA), minister van der Stoel, 1989 - 1993 (CDA), minister Kooijmans, 1993 - 1994 (CDA), minister van Mierlo, 1994 - 1998 (D66), minister Aartsen, 1998 - 2002 (VVD), minister de Hoop Scheffer, 2003 (CDA), minister Bot, 2003 - 2007 (CDA), minister Verhagen, 2007 - 2010 (CDA), u voorgegaan in het " met een boog heenlopen", om de mensenrechtenschendingen door Indonesië, ook zij hebben, net als u, meer dan voldoende berichtgeving ontvangen via de Nederlandse Ambassade in Jakarta over de WERKELIJKE situatie in voormalig Nederlands Nieuw Guinea - Papua en meer dan voldoende rapportages van de mensenrechtenorganisaties. En u loopt zelfs nog om twee moties heen uit de Tweede Kamer der Staten Generaal, inzake het schenden van de rechten van de mens door Indonesië in Papua, die met "ALGEMENE STEMMEN" zijn aangenomen en waarin u door de Tweede Kamer der Staten Generaal, de volksvertegenwoordiging van alle Nederlanders, wordt verzocht de volgende stappen te ondernemen: motie 1 - 2011.10.04: de mensenrechten van de Molukkers, de Papua's en de christenen verzoek van de Tweede Kamer der Staten Generaal: verzoekt de regering om: de mensenrechten van de Molukkers, de Papua's en de christenen in Indonesië in bilaterale contacten met de Republiek Indonesië en in de relevante fora aan de orde te stellen, met als inzet het stoppen ! van de mensenrechtenschendingen van de Molukkers, de Papua's en de christenen en een verslag op te nemen in de jaarlijkse mensenrechtenrapportage. motie 2 - 2011.11.24: de onderdrukking van de Papua's verzoek van de Tweede Kamer der Staten Generaal: verzoekt de regering om : 1) De Indonesische regering met spoed aan te spreken op haar verplichting om zich te onthouden van het plegen van geweld tegen de Papua's. 2) Er bij de Indonesische regering op aan te dringen de onderdrukking van de Papua's te staken en de om politieke redenen gevangen genomen Papua's vrij te laten. 3) In internationaal verband aan te dringen op het instellen van beschermingsmechanismes voor de Papua's. 4) Er bij de Indonesische regering op aan te dringen dat de dialoog met de Papua's wordt hervat en dat uitvoering wordt gegeven aan de Speciale Autonomiewet. En wat zijn de stappen / bewegingen van de minister van Buitenlandse Zaken ? 1) Zijn pagina van Buitenlands Zaken, naar aanleiding van de door de Tweede Kamer der Staten Generaal erkende schendingen van de rechten van de mens, werd veranderd in: "sinds september 2011 is het onrustig in Papua" ! Hetgeen suggesties in de mond legt, dat de Papua's daar verantwoordelijk voor zouden zijn. De naam van de veroorzaker, de Republiek Indonesië, die verantwoordelijk is voor wat de minister aangeeft, wordt doodgezwegen. 2) Vervolgens beweegt de minister zijn pols om de gekopieerde vragen van de laatste jaren schriftelijk te herhalen, door de Indonesische regering te vragen, zich ten opzichte van de Papua's iets genuanceerder op te stellen, waarna vanuit die hoek een bevestiging doorkomt door de Indonesische overheid uw richting uit, dat u vervolgens TROTS doorsluist naar de Tweede Kamer der Staten Generaal en dan gaan we, zoals dat zo vaak wordt aangegeven in politieke kringen, weer over tot de orde van de dag. 3) Op maandag 16 april 2011, bevatte de vaste commissie van Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten Generaal, in haar agenda betreffende de mensenrechten, als punt 8 - Papua ! U hebt aanwezig zijnde, wel éénmaal het woord Papua in uw mond genomen, echter uw verder woorden waren een propagandaverlengstuk voor de Indonesische autoriteiten en uw woorden zullen zeer ,zeker niet letterlijk in het verslag van die vergadering worden weergegeven, want uw woorden: "de Papua's vechten elkaar de tent uit" , zijn zeker voor de Papua's, als zeer degenererend en mensonterend te noemen en daarnaast geven de met ALGEMENE STEMMEN aangenomen moties inzake de mensenrechtenschendingen van de mens door Indonesië in Papua door de Tweede Kamer der Staten Generaal toch wel een volkomen andere lading aan dat probleem als dat u weergeeft op uw pagina: sinds september 2011 is het zeer onrustig in Papua. 4) U loopt zelfs met een grote boog heen om de mensenrechtenschendingen in Papua in december 2011, waarin ergens tussen de 10.000 - 20.000 Papua's geslachtofferd werden door de Indonesische overheid ! En dan zegt u de volgende minister-onwaardige woorden, in de commissievergadering van Buitenlandse Zaken op 16 april 2012: de Papua's vechten elkaar de tent uit ! Nu wil ik u graag meenemen naar het bewijs betreffende die onrust in Papua, echter vooraf zou ik u willen aangeven hoe het Internationaal Strafhof de misdaden tegen de menselijkheid aangeeft: a) moord (orde van de dag in Papua !) b) uitroeiing (orde van de dag in Papua !) c) slavernij d) deportatie, of onder dwang overbrenging van bevolking (orde van de dag in Papua !) e) gevangenneming of ernstige beroving van de lichamelijke vrijheid in strijd met de fundamentele regels van het internationale recht (orde van de dag in Papua !) f) marteling (orde van de dag in Papua !) g) verkrachting, sexuele slavernij of elke andere vorm van sexueel geweld met vergelijkbare waarde. (orde van de dag in Papua !) h) vervolging tegen elke identificeerbare groep, of gemeenschap op politieke, raciale, nationale, etnische, culturele, geslachtelijke, als gedefinieerd in paragraaf 3, of andere gronden, die internationaal erkend zijn als ontoelaatbaar onder de internationale wet, in verbinding met elke daad onder jurisdictie van het Internationaal Strafhof. (orde van de dag in Papua) i) gedwongen verdwijning van personen. (orde van de dag in Papua !) j) de misdaad apartheid (de Republiek Indonesië isoleert en verdrijft de Papua's uit hun woongebieden - dus ook een misdaad tegen de menselijkheid) k) andere onmenselijke daden van gelijkwaardig karakter, die opzettelijk lijden en aanzienlijke schade aan het lichaam, aan de geestelijke of fysieke gezondheid toebrengen. (orde van de dag in Papua !) En dat is al gaande vanaf 1962 ! ! ! Dat is wat de minister op zijn landenpagina noemt : sinds september 2011 is het zeer onrustig in Papua ! Dan zou ik u willen meenemen naar het door u genoemde "ZEER ONRUSTIG" in Papua" , veroorzaakt door de Indonesische overheid. Dat noemde u in de commissievergadering van de vaste commissie van Buitenlandse Zaken op 16 april 2012 : de Papua's vechten elkaar de tent uit ! 1966 / 1967 Bombardementen in het Arfakgebergte, vele Papua's vermoord en / of vermist. 1967 Bombardementen op Ayamuru- en Teminabuan dorpen, vele Papua's vermoord en / of vermist. 1967 1500 Papua's vermoord uit Ayamaru-, Temanubuan- en Inanuatan dorpen. 1969 14.000 Papua's verdreven door bombardementen uit de regio's Paniai en Enarotali, velen vermoord en /of nooit meer teruggezien. 1970 / 1971 13.000 Papua's vermoord op de grens van Papua - Indonesië met het voormalige Australische Nieuw Guinea, nu Papua New Guinea geheten, ten zuiden van Jayapura, veel Papua's zijn van daaruit ook gevlucht naar Papua New Guinea 1971 Na eerst te zijn gedwongen hun eigen graf te graven, zijn 55 Papua's geëxecuteerd / vermoord in Biak ! 1975 41 Papua's vermoord in Arwan- en Rumbin dorpen. 1975 massagraf - 500 lijken van Papua's gevonden ten zuiden van Jayapura. 1977 vele gewonden, doden en vermisten door bombardementen in / bij de omgeving van Akimuga, het Freeport McMoran Inc. mijn gebied, van waaruit meer dan regelmatig op Amerikaans verzoek ? de Papua's verdreven worden, al dan niet met Napalm-bombardementen. 1977/1978 Vele gewonden, doden en vermisten na bombardementen in de Baliem Vallei 1978 6 niet identificeerbare lijken van Papua's gevonden in het Dosai-district bij Jayapura. 1978 5 OPM-leiders gevangen genomen, zwaar mishandeld, vermoord, opengesneden en in een kuil geworpen. 125 Papua's vermoord onder de verdenking van zogenaamde OPM-sympathisanten. 1978 14 doodgeschoten en mishandelde lijken van Papua's gevonden ten westen van de luchthaven Sentani in het district Jayapura. 1978 122 Papu's ( 6 Papua vrouwen en 116 Papua mannen) gevangen genomen, aan handen en voeten gebonden, in zakken gestopt en bij Merauke in zee gedumpt. 1979 12 Papua's vermoord in Noord Biak 1981 10 Papua's vermoord en 58 Papua's verdwenen tot op de dag van vandaag vanuit de Paniai-regio 1984 13.000 Papua's vermoord door middel van NAPALM-BOMBARDEMENTEN in de Centrale Hooglanden. 1984/1985 400 Papua's vermoord door aanvallen van de marine en vanuit vliegtuigen en grondtroepen in de Nagarawa- en Ormo Kencil-dorpen. 1985 2500 Papua's vermoord en afgeslacht in het Paniai-district 115 Papua's vermoord en afgeslacht in Iwandoga en Kugapa dorpen 10 Papua's vermoord en afgeslacht in een Epomani dorp 15 Papua's vermoord en afgeslacht in een Ikopo dorp 517 Papua's vermoord en afgeslacht in een Monemane dorp Vele dorpen verwoest en / of afgebrand en de inwoners verder verjaagd 1986/1987 34 Papua's vermoord in het Paniai district 1998 100 Papua's gemarteld en tenslotte in zee gedumpt, lijken zijn aangespoeld tot op 1000 km. van Biak. 2000 Vele Papua doden na martelingen en moordpartijen in de gevangenis in Jayapura 2003 Vele dode, gewonde en vermiste Papua's ten gevolge van militaire operaties in de omgeving van Wamena, waar 25 Papua-dorpen zijn verbrand en vernietigd en inwoners zijn verjaagd. 2003 72 Papua's vermoord door middel van militaire zuiveringsacties in Kuyawaqi, ook werden 23 kerken, een ziekenhuis, een kliniek en een school met de grond gelijk gemaakt. 2003 20 Papua's vermoord door leden van de Jemaah Islamiah of Lasker Jihad, alsmede 20 dorpen vernietigd in het Hooggebergte. 2003 10 Papua's vermoord door de TNI in Yaleka, ca. 5 km. vanaf Wamena. 2004 6400 Papua's verdreven van Huis en Haard uit de omgeving van Mulia, dorpen platgebrand en vernietigd, , vele doden gewonden en vermisten. 2005 10.000 Papua's verjaagd en opgejaagd door de BRIMOB, de Indonersische Geheime Dienst en zijn hun dorpen verbrand en met de grond gelijk gemaakt, vele doden, gewonden en vermisten. 2006 ca. 1200 Papua studenten verjaagd en verdreven uit de omgeving van Abepura (Jayapura) richting de grens met Papua New Guinea, naar de vluchtelingenkampen, alwaar momenteel al zo'n 12.000 - 14.000 Papua-vluchtelingen verblijven, velen al vanaf 1984. 2007 5400 Papua's verdreven door de Indonesische militairen uit hun dorpen in de Jaimo Valley, vele doden, gewonden en vermisten. 2010 Vele duizenden Papua's verdreven door Indonesische militairen uit de omgeving van Mulia, vele doden, gewonden en vermisten. Het bovengenoemde is maar een klein gedeelte van het (uit)moorden en mishandelen van de Papua's, waarvan er velen (geboren voor 1962) in het bezit zijn / waren van een officiële Nederlandse geboorteakte via het Gouvernement van Nederlands Indië en in Nederlands Nieuw Guinea (ONS LAATSTE OVERZEESE GEBIEDSDEEL) ! En de Nederlandse overheden maar trots zijn op onze VOC-mentaliteit. Het bovengenoemde is de rente die de Papua's kregen opgedrongen in 1962, toen de regering de Quay hen verkwanselde en waar de huidige minister van Buitenlandse Zaken, de heer Rosenthal als een propaganda-woordvoerder voor Indonesië, zonder ook maar de juiste redenen aan te geven alles doodzwijgt en ook zijn geweten heeft dichtgeschroeid. "Het is sinds september 2011 zeer onrustig in Papua". december 2011 ! ! ! Geachte heer Rosenthal, Dus zelfs na de UNANIEME erkenning door de Tweede Kamer der Staten Generaal inzake het schenden van de rechten van de mens in Papua ! ! ! 27 dorpen platgebrand, velen vermoord, gewond en vermist en alsof dat voor de Indonesische overheid nog niet genoeg zou zijn, nog maar 130 dorpen er achteraan. U beschikt over correspondentie van mij naar u, waarin staat aangegeven dat e.e.a is uitgevoerd door DENSUS 88, een door de Amerikanen opgeleide anti-terreureenheid. Als ik dan uw beantwoording lees over de vragen die u op 16 april 2012, door u uitgesproken in de commissievergadering van de vaste commissie voor Buitenlands Zaken, dan hoor ik daar een propaganda uit uw mond ten gunste van de Indonesische overheid. U insinueert zelfs dat de Papua's elkaar de tent uitvechten. Weet u dat alle excessen die ik aangeef, afkomstig zijn uit officiële rapporten van AMNESTY INTERNATIONAL, HUMAN RIGHTS WATCH, UNHCR en ander Mensenrechtenorganisaties ? Rapportages die ook al jaar en dag o.a. aan het ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekt worden. Echter vanuit uw hoek komen er dan antwoorden in de trant van: "Wij hebben het na inzage ter kennisgeving aangenomen en terzijde gelegd". Dus ook uit rapportages van de UNHCR, vlak bij uw ministerie van Buitenlandse Zaken in de buurt, u heeft wel iets waar u zich achter kunt verstoppen, want de UNHCR verstrekt vanaf 2008 / 2009 weinig tot geen informatie meer over Indonesië en de 28 / 29 vluchtelingenkampen in Papua New Guinea, waar al vanaf 1984 ca. 12.000 - 14.000 Papua's hun leven LIJDEN ! ! ! Geachte heer Rosenthal, ook u heeft in de periode dat u nu minister van Buitenlandse Zaken bent, bilaterale contacten met de Indonesische overheid, net als uw voorgangers vanaf 1962 (minister Luns, enz.), maar ook u laat heel duidelijk blijken dat vele miljoenen, misschien al wel vele miljarden : ook voor u belangrijker zijn dan mensenlevens en mensenrechten ! ! ! Door uw werkwijze, net als die van uw voorgangers, legt u een volkomen verkeerd beeld neer hoe de situatie in Papua werkelijk is, u spreekt daarmee niet de waarheid uit naar de Tweede Kamer der Staten Generaal en naar ruim 16 miljoen Nederlands burgers en heel zwart - wit, wie niet de waarheid spreekt: die liegt ! ! ! Dat het in de politiek anders gaat, is mij genoegzaam bekend, want als men u er persoonlijk op aanspreekt, zult u ongetwijfeld zeggen : "ja maar, ik heb nog niet alles kunnen uitleggen en verduidelijken", en vervolgens : "ik lieg dan toch niet" ? Geachte heer Rosenthal, Iedere dag dat u langer wacht, met in alle openheid de enige juiste toestand in Papua-Indonesië aan te geven aan de Tweede Kamer der Staten Generaal en de Nederlandse burger, maakt u zich: MEDESCHULDIG aan "het schenden van de rechten van de mens", EN IN THEORIE OOK aan "misdaden tegen de menselijkheid", en u weet drommels goed dat de Papua's elkaar de tent niet uitvechten. Als het anders zou zijn, zoals u suggereert, hadden de 150 leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal in oktober 2011 en november 2011, nooit UNANIEM erkend dat de rechten van de mens door Indonesië in Papua repressief en agressief worden geschonden ! ! ! Nee, zo naïef zult u niet zijn. Afgelopen week had ik een gesprek met een IND medewerker over het indienen van een nieuwe aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een Papua. Weet u wat hij naar voren haalde op zijn PC om in eerste instantie te beoordelen hoe het er in Indonesië toegaat ? JUIST JA, DE LANDENPAGINA (uw pagina!) VAN BUITENLANDSE ZAKEN - "SINDS SEPTEMBER 2011, IS HET ZEER ONRUSTIG IN PAPUA" ! ! Ik vroeg hem - (hoewel ik het antwoord al wel wist door eerdere contacten met medewerkers van de IND) : is die pagina van Buitenlandse Zaken belangrijk voor de procedure? Zijn antwoord zal u en ook minister Leers van Immigratie, Integratie en Asiel, niet verbazen: Hij gaf aan dat die pagina de startbasis is voor de beoordeling van zo'n aanvraag en dat de verdediging voor de cliënt maar aantoonbaar moet maken dat het anders is. Vindt u dat niet een vorm van ongelijkheid ? Publiekelijk heeft u al meerdere malen aangegeven, op vragen uit de Tweede Kamer, dat u de Republiek Indonesië er schriftelijk op attendeert, dat de Nederlandse overheid zich zorgen maakt, maar in werkelijkheid zal het u een worst zijn gezien de berichtgeving over Indonesië op uw landenpagina. Zelfs rapportages van bijv. Amnesty International en de UNHCR worden door de IND niet erkend. En is het nu niet zo dat de Tweede Kamer der Staten Generaal UNANIEM erkend heeft dat de mensenrechten door Indonesië in Papua repressief en agressief worden geschonden ? En is het niet zo dat die MOTIES respectievelijk al 7 en 5 maanden geleden UNANIEM zijn AANGENOMEN ? Wordt het dan niet eens tijd om van u uit (het ministerie van Buitenlandse Zaken) te laten verwerken in de gegevens waar de IND mee werkt, zodat er ook daar een reëel beeld ontstaat ? Want doet u dat niet, dan bent u "direkt ook nog aansprakelijk" voor de beslissingen die worden genomen door de IND op de door het ministerie van Buitenlandse Zaken "ONJUIST VERSTREKTE GEGEVENS" en medeschuldig aan het schenden van de rechten van de mens en opvolgend aan misdaden tegen de menselijkheid ! Hoogachtend, S. Goossensen Juridisch- en Maatschappelijk Adviseur Wiecherlinckstraat 30 8011 KJ Zwolle email : onderstesteen@hotmail.com telefoon : 06-19954800 PS, Deze brief zal ook verzonden worden aan: de minister van Immigratie, Integratie en Asiel, de heer Leers, de minister-president en minister van Algemene Zaken, de heer Rutte de vaste commissie uit de Tweede Kamer der Staten Generaal voor Buitenlandse Zaken de commissie uit de Tweede Kamer der Staten Generaal voor Immigratie en Asiel de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal (indirect dus alle leden van de Staten Generaal) het Internationaal Strafhof in Den Haag (inclusief documenten inzake: misdaden tegen de menselijkheid) en u zult de brieven toegezonden krijgen die naar de ander bewindslieden en de leden van de Tweede kamer der Staten Generaal.
Geniet van je herinneringen. Zoals het toen was wordt het nooit meer.
Avatar gebruiker
webmaster
Beheerder
 
Berichten: 1468
Geregistreerd: di 05 feb 2008, 08:00

Keer terug naar Papua Merdeka

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast